Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/KH-LĐC 17/03/2023 Kế hoạch, V/v ứng dụng CNTT và chuyển đổi số năm 2022-2023 và những năm tiếp theo
07/KH-LĐC 30/09/2022 Kế hoạch,
89B/KH-LĐC 20/09/2021 Kế hoạch, Về việc tổ chức dạy học ứng phó covid 19
89/KH-LĐC 30/08/2021 Kế hoạch, V/v Ban hành kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022