Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/QĐ-LĐC 06/09/2023 Quyết định, Về việc công khai quyết toán thu, chi ngoài ngân sách năm học 2022 - 2023
13a/QĐ-LĐC 03/07/2023 Quyết định, Về việc công khai thu, chi ngân sách Nhà nước quý II năm 2023
06/QĐ-LĐC 05/04/2023 Quyết định, V/v công khai thu, chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2023
05A/QĐ-LĐC 17/03/2023 Quyết định, V/v thành lập tổ CNTT và truyền thông trường tiểu học Lê Đình Chinh năm 2023 và những năm thiếp theo
01/QĐ-LĐC 05/01/2023 Quyết định, V/v công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
23a/QĐ-LĐC 21/10/2022 Quyết định, Về việc công khai dự toán thu, chi NNS năm học 2022-2023